Zgodność

Przez compliance rozumiemy przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych lub wewnętrznych, które są istotne we współpracy z klientami, dostawcami, pracownikami i innymi grupami.

W Märtens jesteśmy zobowiązani do zapewnienia, że nasza firma lub nasi pracownicy nie tolerują żadnych bezprawnych działań lub zachowań, które naruszają nasze wewnętrzne regulacje w zakresie zgodności. Przestrzeganie naszej polityki zgodności jest akceptowane przez wszystkich pracowników Märtens jako istotna część ich codziennej pracy.

Nasze długoterminowe relacje biznesowe opierają się na tym, że wszystkie transakcje biznesowe prowadzone przez Märtens są etycznie i prawnie nienaganne.

SZKOLENIE Z ZAKRESU ZGODNOŚCI

Nasi pracownicy są w regularnych odstępach czasu szkoleni w ważnych obszarach zgodności. To stawia ich w najlepszej możliwej pozycji, aby zapobiec lub ujawnić naruszenia zasad, a tym samym zapobiec szkodom dla firmy.